วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่ม 210655

21 มิถุนายน 2555 ประธานกลุ่มฯคุณ ชินรัตน์ เมืองขุนทด ได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือขับเคลื่อน ทั้งด้านสมาชิก / การสำรวจข้อมูลตลาดสัตว์ปีกในพื้นที่ / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนขึ้น สภาพการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายอาทิเช่น การผสมอาหารสัตว์ และแผนพัฒนาในขั้นต่อไป เนื่องจากกลุ่มฯได้กำหนดเวลาการประชุมที่ 20.00 น. เพราะความสะดวกด้านเวลาทำงานของตนเอง เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ก็ราว 23.00 น. นับว่าเข้มแข็งมาก

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมกลุ่มเกษตรกร 2555

14 มิถุนายน 2555 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยมีคุณ ซิมโอน ปัญญา (เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านปศุสัตว์) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงของตนเอง เพิ่อกลุ่มจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ทีี่่แปลกใหม่แล้วยังทราบถึงสภาวะเคลื่อนไหวต่อธุรกิจไก่พื้นเมืองไทย สู่ระดับต่างประเทศอีกด้วย และท่านยังมากด้วยน้ำใจโดยได้มอบค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรที่ได้รับ ให้แก่ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯไว้เป็นกองทุนดำเนินการของกลุ่มฯเพิ่มเติมอีกด้วย การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 กลุ่มเกษตรกร 1 แหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 ทั้งนี้กลุ่มฯก็ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้า ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตรวจทดสอบโรคไก่

12 ตุลาคม 2554 ดำเนินการเจาะเลือดไก่พ่อ-แ่ม่พันธุ์ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างสายพ่อ-แม่พันธุ์ที่ปลอดโรคขี้ขาวในฝูงและมีมาตรฐาน ในด้านการแพร่กระจายพันธุ์ที่ดีต่อไป ทั้งนี้ได้ฝึกทักษะปฏิบัติแก่ปศุสัตว์ตำบลเมืองคอง และปศุสัตว์ตำบลเมืองงาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

อบรมสมาขิกกลุ่ม 1 / 2554

20 กันยายน 2554 คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แ่ก่สมาชิกกลุ่มฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน วีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายด้วยในครั้งนี้ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวได้ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านโรคและการป้องกันโรคสัตว์ปีกพร้อมภาคปฏิบัติ / คุณวิสวัสดิ์ ญานะโส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายด้านแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา / บรรยายด้านสภาวะตลาดไก่พื้นเมือง โดยคุณคมจรสันฑ์ นารายณ์ รองประธานกลุ่มฯ และการเลี้ยงและการจัดการไก่กระดูกดำ โดยคุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกซึ่งมาจากหลายตำบลเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 นาย โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท นับเป็นรูปแบบใหม่ของความก้าวหน้าในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยจัดการอบรม ณ รัตนวรรณฟาร์ม(ไก่ดำ) 234 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 / 2554

8 กัยายน 2554 ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยมีเนื้อหาหลักในการพัฒนากลุ่มซึ่งได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แก่สมชิกกลุ่มฯ มี 6 หัวข้อการอบรมคือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 2. โรคสัตว์ปีกและการป้องกันรักษา 3. แหล่งเงินทุนเลี้ยงไก่ 4. ตลาดไก่พื้นเมืองในอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่ 5. การเลี้ยงไก่กระดูกดำ 6. ภาคปฏิบัติการทำวัคซีนสัตว์ปีก จัดอบรมขึ้นในวันที่ 15 กันายน 2554 เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 30 คน ลงทะเบียนคนละ 100 บาท ณ รัตนวรรณฟาร์ม(ไก่ดำ) เริ่มแรกอาจล้มลุกคลุกคลานเนื่องไม่มีงบประมาณดำเนินการ แต่ประธานกลุ่มฯ ชินรัตน์ เมืองขุนทด ก็มากด้วยน้ำใจที่ร่วมปลุกปั้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย ทั้งแรงกระตุ้นในความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่มฯทุกๆคน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ 2 / 2554

23 สิงหาคม 2554 ประชุมร่วมคณะกรรมการกลู่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว ว่าด้วยข้อบังคับ / ระเบียบกลุ่ม รวมทั้งแผนการพัฒนากลุ่มที่จะดำเนินการต่อไป ณ รัตนวรรณฟาร์ม (ไก่ดำ) 234 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย ซึ่งกำหนดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และศึกษาอบรม ของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณชินรัตน์ / วรรณนา เมืองขุนทด เจ้าของฟาร์มเป็นเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้ (053-375-030 / 08-1530-0892)

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลุ่่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านแม่ข้อน 1/2554

22 กรกฎาคม 2554 ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อดำเนินตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วม สำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งดำเนินการรูปแบบ 1 อำเภอ 1 กลุ่มเกษตรกร ณ วัดแม่ข้อน ม.4 บ้านแม่ข้อน ต.เมืองงาย ท้งนี้กลุ่มได้เลือก คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด เป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ถือเป็นก้าวแรกที่เป็นแนวใหม่ของการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องพัฒนาต่อไป