วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลุ่่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านแม่ข้อน 1/2554

22 กรกฎาคม 2554 ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อดำเนินตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วม สำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งดำเนินการรูปแบบ 1 อำเภอ 1 กลุ่มเกษตรกร ณ วัดแม่ข้อน ม.4 บ้านแม่ข้อน ต.เมืองงาย ท้งนี้กลุ่มได้เลือก คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด เป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ถือเป็นก้าวแรกที่เป็นแนวใหม่ของการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องพัฒนาต่อไป