วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตรวจทดสอบโรคไก่

12 ตุลาคม 2554 ดำเนินการเจาะเลือดไก่พ่อ-แ่ม่พันธุ์ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างสายพ่อ-แม่พันธุ์ที่ปลอดโรคขี้ขาวในฝูงและมีมาตรฐาน ในด้านการแพร่กระจายพันธุ์ที่ดีต่อไป ทั้งนี้ได้ฝึกทักษะปฏิบัติแก่ปศุสัตว์ตำบลเมืองคอง และปศุสัตว์ตำบลเมืองงาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง