วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่ม 210655

21 มิถุนายน 2555 ประธานกลุ่มฯคุณ ชินรัตน์ เมืองขุนทด ได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือขับเคลื่อน ทั้งด้านสมาชิก / การสำรวจข้อมูลตลาดสัตว์ปีกในพื้นที่ / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนขึ้น สภาพการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายอาทิเช่น การผสมอาหารสัตว์ และแผนพัฒนาในขั้นต่อไป เนื่องจากกลุ่มฯได้กำหนดเวลาการประชุมที่ 20.00 น. เพราะความสะดวกด้านเวลาทำงานของตนเอง เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ก็ราว 23.00 น. นับว่าเข้มแข็งมาก

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมกลุ่มเกษตรกร 2555

14 มิถุนายน 2555 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว โดยมีคุณ ซิมโอน ปัญญา (เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านปศุสัตว์) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงของตนเอง เพิ่อกลุ่มจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ทีี่่แปลกใหม่แล้วยังทราบถึงสภาวะเคลื่อนไหวต่อธุรกิจไก่พื้นเมืองไทย สู่ระดับต่างประเทศอีกด้วย และท่านยังมากด้วยน้ำใจโดยได้มอบค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรที่ได้รับ ให้แก่ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานกลุ่มฯไว้เป็นกองทุนดำเนินการของกลุ่มฯเพิ่มเติมอีกด้วย การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 กลุ่มเกษตรกร 1 แหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 ทั้งนี้กลุ่มฯก็ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้า ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว